Marketplace BE standard working papers
BE standard working papers
door Silverfin
Belgium
Working papers

All silverfin templates you need to prepare your year end closing.

These templates allows you to prepare your year end in an efficient way. Our broad selection of reconciliations and account templates cover every aspect of your year end closing, from reconciling your fixed assets to matching your turnover in your bookkeeping with your VAT returns.

Het pakket bevat
Rekeningsjablonen
Waarborgen en leningen
Voorzieningen
Voorraad
Uitgestelde inkomsten en toe te rekenen kosten
Te ontvangen facturen
Te ontvangen creditnota's
Rekening Courant
Over te dragen kosten en verkregen opbrengsten
Op te stellen facturen
Op te stellen creditnota’s
Onroerende voorheffing
Meer- en minderwaarde
Liquidatiereserve
Leningen & Leasingen (42)
Leningen & Leasingen (17)
Investeringstabel
Investerings- en afschrijvingstabel
Huur Gebouwen
Geplaatst kapitaal
Dubieuze debiteuren
Deelnemingen
Huurinkomsten (detail)
Overlopende rekeningen
Erelonen Taxtech
Maaltijdcheques
Verworpen uitgaven
Reserve
Toelichtingen
Onroerende goederen
273(A) - brief naar klant
Roerende voorheffing – 75 rekening afstemming
Wagenpark
Liquidatiereserve
Voordelen alle aard
Overeenstemming loonlasten (werknemers)
Overeenstemming bezoldiging (bedrijfsleiders)
Eigen Vermogen
Leasingen en leningen
Intrestberekening
Vaste activa
Liquide middelen
273 A - dividenden en werknemersparticipatie
273 - Inkomsten van roerende goederen en kapitalen en diverse inkomsten van roerende aard
Omzetvergelijking
BTW Saldo
Rapporten
Accounts
Workflows
Werkdossier
Insights segmenten
Check capital and legal reserves higher than 50% of the balance total
Liquidation reserve that can be withdrawn (reduced rate)