Marketplace NL Annual accounts (Micro/ Small entities)
NL Annual accounts (Micro/ Small entities)
door Silverfin
Statutory reports
Netherlands

All the templates you need to prepare and submit the annual accounts (micro & small companies).

Annual accounts in silverfin allows you to prepare your annual accounts for micro and small entities and to create the xbrl for filing with the authorities.

Silverfin automatically precompletes the annual accounts based upon information already completed via our standard working papers. Via the configuration box in each template, you can overwrite our standard texts into your personal office defaults text, which enables an efficient and uniform annual accounts preparation process.

Last but no least, the annual accounts are available in Dutch & English!

Het pakket bevat
Exportbestanden
NL micro publicatiestukken
NL klein publicatiestukken
Nextens export
Fiscaal Gemak export
NL publicatiestukken micro/klein
Export AFAS Fiscaal
Toelichtingen
Schulden aan banken
Agioreserve
Grondslagen
Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
Gemiddeld aantal werknemers
Liquide middelen
Financiële vaste activa
Algemene toelichting
Algemene instellingen - jaarrekening
Baten en lasten uit voorgaande jaren
Immateriële vaste activa
Vorderingen op groepsmaatschappijen
Voorraden
Langlopende schulden
Model A - Balans
Model B - Activa
Rentelasten en soortgelijke kosten
Model B - Passiva
WV Model F - winst- en verliesrekening voor handelsbedrijven
WV Model E - Winst- en verliesrekening voor productiebedrijven
Overige bedrijfskosten
Vorderingen
WV Model I - Winst- en verliesrekening
Overige reserves
Wettelijke reserve
Grondslagen voor bepaling van het resultaat
Vastgoedbeleggingen
Voorzieningen
Kortlopende schulden
Herwaarderingsreserve
Materiële vaste activa
Effecten
Eigen vermogen
Gebeurtenissen na balansdatum
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overzicht toelichtingen
Samenstellingsverklaring
Algemene grondslagen
Lonen, salarissen en sociale lasten
Onderhanden projecten
Voorstel winstverdeling jaarrekening
Overige bedrijfsopbrengsten
Nettoresultaat overige activiteiten
Waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen
Vrijval herwaarderingsreserve
Overige waardeveranderingen
Overige organisatiekosten
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten
Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten
Netto-omzet
Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen
Belastingen
Nettoresultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling
Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille
Nettoresultaat exploitatie van vastgoedportefeuille
Aandeel derden
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Afschrijvingen van immateriële en materiële vaste activa
Kostprijs van de omzet
Waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Wijziging voorraden
Kosten omtrent leefbaarheid
Kasstroomoverzicht
Ondertekening eigenaren en verantwoordelijken
Egalisatierekening
Brutomarge
Notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders
Beoordelingsverklaring
Bestuursverslag (Stichtingen en verenigingen)
Toelichting voorstel winstverdeling
Bevestiging bij de jaarrekening
Accountantsrapport
Financiële baten en lasten
Som der bedrijfslasten
Verkoopkosten
Toelichting aangifte omzetbelasting
Rapporten
Samenstellen jaarrekening (micro/klein)
Workflows
Samenstellen jaarrekening (micro/klein)