Marketplace NL Annual accounts (Micro/ Small entities)
NL Annual accounts (Micro/ Small entities)
door Silverfin
Statutory reports
Netherlands

All the templates you need to prepare and submit the annual accounts (micro & small companies).

Annual accounts in silverfin allows you to prepare your annual accounts for micro and small entities and to create the xbrl for filing with the authorities.

Silverfin automatically precompletes the annual accounts based upon information already completed via our standard working papers. Via the configuration box in each template, you can overwrite our standard texts into your personal office defaults text, which enables an efficient and uniform annual accounts preparation process.

Last but no least, the annual accounts are available in Dutch & English!

Het pakket bevat
Exportbestanden
Export AFAS Fiscaal
Fiscaal Gemak export
Nextens export
NL klein publicatiestukken
NL micro publicatiestukken
NL publicatiestukken (micro/klein/middelgroot)
Toelichtingen
Aandeel derden
Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen
Aanpassing vergelijkende cijfers
Accountantsrapport
Afschrijvingen van immateriële en materiële vaste activa
Agioreserve
Algemene beheerskosten
Algemene beheerskosten
Algemene grondslagen
Algemene instellingen - jaarrekening
Algemene toelichting
Baten en lasten uit voorgaande jaren
Belastingen
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Beoordelingsverklaring
Bestuursverslag
Bevestiging bij de jaarrekening
Brutomarge
Effecten
Egalisatierekening
Eigen vermogen
Financiële baten en lasten
Financiële vaste activa
Gebeurtenissen na balansdatum
Gemiddeld aantal werknemers
Grondslagen
Grondslagen voor bepaling van het resultaat
Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Herwaarderingsreserve
Immateriële vaste activa
Kasstroomoverzicht
Kortlopende schulden
Kosten omtrent leefbaarheid
Kostprijs van de omzet
Langlopende schulden
Ledenbetalingen
Liquide middelen
Materiële vaste activa
Model A - Balans: Activa en passiva op één pagina
Model B - Balans: Activa en passiva op afzonderlijke pagina’s - Activa
Model B - Balans: Activa en passiva op afzonderlijke pagina’s - Passiva
Model E - Winst- en verliesrekening: Omzetgroepen gespecificeerd
Model F - Winst- en verliesrekening: Omzet getotaliseerd
Model I - Winst- en verliesrekening: Bruto marge
Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille
Netto-omzet
Nettoresultaat exploitatie van vastgoedportefeuille
Nettoresultaat overige activiteiten
Nettoresultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling
Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
Notulen van de Algemene Vergadering
Onderhanden projecten
Ondertekening eigenaren en verantwoordelijken
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten
Opdrachtbevestiging
Overige bedrijfskosten
Overige bedrijfsopbrengsten
Overige organisatiekosten
Overige reserves
Overige waardeveranderingen
Overzicht toelichtingen
Personeelskosten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Samenstellingsverklaring
Schulden aan banken
Tekstverschillen in publicatiestukken
Toelichting aangifte omzetbelasting
Toelichting voorstel resultaatbestemming
Vastgoedbeleggingen
Verkoop gerelateerde kosten
Voorraden
Voorstel resultaatbestemming jaarrekening
Voorzieningen
Vorderingen
Vorderingen op groepsmaatschappijen
Vrijval herwaarderingsreserve
Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten
Waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen
Waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Wettelijke reserve
Wijziging voorraden
Workflow working screens
Samenstellen jaarrekening (micro/klein)
Workflows
Samenstellen jaarrekening (micro/klein)