Marketplace BE Non profit offering
BE Non profit offering
door Fintrax
Statutory reports
Corporation tax
Belgium

Everything you need to prepare the closing for non-profit organisations and associations in Belgium.

All templates are available in 3 languages, English, Dutch and French.

The following workflows are available:

  • Patrimonium tax
  • Annual accounts
  • Legal documents
  • Tax declaration

The workflows have the same familiar look and feel as those of the companies, making it easy to adopt.

To view a pre-recorded demo of the Non profit package in Dutch, click here and in French, click here.

Patrimonium tax
The taxable assets and deductible items can be selected via the #. Based on the selected accounts, the book value at the end of the financial year and the actual value on the first date of the following year are completed automatically.
After filing in the taxable assets and the deductible items, the patrimonium tax is automatically calculated.
When complete, a pdf export can be generated, in accordance to the government requirements.
The workflow also includes a mailing that can be sent to your customer advising what taxes need to be paid.

Annual accounts
The workflow is comparable to the annual accounts workflow for companies: the data already completed in the general company information and the working papers automatically flows through to the annual accounts.
The legal and additional checks as well as the accounting remarks are also included in the checks template.
For the filing of the annual accounts the PDF export or the xbrl file can be used.

Lastly an annual report is provided, which is automatically filled in with data from Silverfin.
The package will be extended by Legal documents (also containing General company information) and Tax later in 2022.

Please contact support@fintrax.io for all comments and fixes.

Het pakket bevat
Exportbestanden
Patrimonium Tax
XBRL Annual accounts non profit
XBRL Tax on non-profit organisations
Toelichtingen
Aangifte
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Afgeleide financiële instrumenten die niet gewaardeerd zijn op basis van de reële waarde
Andere in de toelichting te vermelden inlichtingen
Andere ondernemingen - Deelnemingen en aandelen
Autokosten ten belope van een gedeelte van het voordeel van alle aard
Balans na winstverdeling (Activa)
Balans na winstverdeling (Activa)
Balans na winstverdeling (Passiva)
Balans na winstverdeling (Passiva)
Bedrijfsparameters
Bedrijfsresultaten
Begroting
Belastingen en taksen
Belastingkrediet
Berekening rechtspersonenbelasting
Betaalde of toegekende roerende inkomsten
Betrekkingen met verbonden entiteiten, geassocieerde vennootschappen, bestuurders en commissaris(sen)
Betrekkingen met verbonden ondernemingen, geassocieerde ondernemingen en de andere ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat
Bijlages
Checks en controles
Checks en controles
Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten
Dividenden toegekend door bepaalde intercommunales
Feitelijke vragen
Financiële betrekkingen met
Financiële resultaten
Financiële vaste activa
Financiële voordelen of voordelen van alle aard
Formulier
Geldbeleggingen en overlopende rekeningen (activa)
Genormaliseerd minimaal schema
Goodwill
Identificatiegegevens
Identificatiegegevens
Immateriële vaste activa
Inlichtingen omtrent de deelnemingen
Installaties, machines en uitrusting
Jaarverslag
Jaarverslag
Jaarverslag
Juridische constructies
Kosten van ontwikkeling
Leasing en soortgelijke rechten
Ledenlijst
Lijst van bestuurders en commissarissen
Lijst van de andere verbonden entiteiten
Lijst van de bestuurders en commissarissen
Lijst van entiteiten waarvoor de vereniging of stichting onbeperkt aansprakelijk is in haar hoedanigheid van onbeperkt aansprakelijk vennoot of lid
Mail
Materiële vaste activa
Meerwaarden
Meerwaarden (op aandelen)
Meerwaarden (vastgoed)
Meubilair en rollend materieel
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Niet-verantwoorde kosten of voordelen van alle aard
Niet-verantwoorde kosten, voordelen van alle aard of inkomsten uit auteursrechten en naburige rechten en financiële voordelen of voordelen van alle aard
Notulen van de algemene vergadering
Notulen van de vergadering van het bestuursorgaan
Onderverhuur
Onroerende inkomsten
Onroerende inkomsten van Belgische oorsprong
Onroerende inkomsten van buitenlandse oorsprong
Opbrengsten en kosten van uitzonderlijke omvang of uitzonderlijke mate van voorkomen
Opdracht voor nazicht of correctie
Opdracht voor nazicht of correctie
Overige materiële vaste activa
Pensioenen, kapitalen, werkgeversbijdragen en -premies
Resultaatverwerking
Resultaatverwerking
Resultaten
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Sociale balans
Sociale balans
Staat van de fondsen, bestemde fondsen en voorzieningen
Staat van de fondsen, bestemde fondsen en voorzieningen
Staat van de oprichtingskosten
Staat van de schulden
Staat van de schulden en overlopende rekeningen (passiva)
Terreinen en gebouwen
Vennootschappen met deelnemingsverhouding - Deelnemingen en aandelen
Verbonden ondernemingen - Deelnemingen en aandelen
Verkregen inkomsten onderworpen aan de roerende voorheffing
Verslag van de commissarissen
Verslag van de commissarissen
Voorafbetaling
Vooruitbetalingen
Waarderingsregels
Waarderingsregels
Workflow working screens
VZW - Jaarrekening
VZW - Patrimoniumtaks
VZW - Rechtspersonenbelasting
VZW - Wettelijke documenten
Rapporten
Balans, resultaat en verwerking - VZW
Workflows
VZW - Jaarrekening
VZW - Patrimoniumtaks
VZW - Rechtspersonenbelasting
VZW - Wettelijke documenten
Insights segmenten
Lijst van VZW's en stichtingen die een patrimoniumbelasting moeten betalen
Lijst van VZWs en stichtingen waarvan het gekozen model afwijkt van het voorgestelde