Marketplace NL Annual Accounts (Micro, Small & Midsize)
NL Annual Accounts (Micro, Small & Midsize)
door Silverfin
Statutory reports
Netherlands

All the templates you need to prepare and submit the annual accounts (micro, small & midsize companies).

Annual accounts in silverfin allows you to prepare your annual accounts for micro, small & midsize entities, and to create the xbrl for filing with the Chamber of Commerce.

Silverfin automatically precompletes the annual accounts based upon information already completed via our standard working papers. Via the configuration box in each template, you can overwrite our standard texts into your personal office defaults text, which enables an efficient and uniform annual accounts preparation process.

For midsize companies specifically, all specifications needed to create a full publication file are available, without the need to change the XBRL-file by youself.

Last but no least, the annual accounts are available in Dutch & English!

Het pakket bevat
Exportbestanden
Export AFAS Fiscaal
Fiscaal Gemak export
Nextens export
NL klein publicatiestukken
NL micro publicatiestukken
NL publicatiestukken (micro/klein/middelgroot)
Toelichtingen
Aandeel derden
Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen
Accountantsrapport
Afschrijvingen van immateriële en materiële vaste activa
Agioreserve
Algemene beheerskosten
Algemene grondslagen
Algemene grondslagen voor verslaggeving
Algemene instellingen - jaarrekening
Algemene toelichting
Algemene toelichting jaarrekening
Baten en lasten uit voorgaande jaren
Belastingen
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Beoordelingsverklaring
Bestuursverslag
Bestuursverslag
Bevestiging bij de jaarrekening
Brutomarge
Effecten
Egalisatierekening
Eigen vermogen
Financiële baten en lasten
Financiële vaste activa
Gebeurtenissen na balansdatum
Gemiddeld aantal werknemers
Grondslagen
Grondslagen voor bepaling van het resultaat
Grondslagen voor de balans
Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Grondslagen winst- en verliesrekening
Herwaarderingsreserve
Immateriële vaste activa
Kasstroomoverzicht
Kortlopende schulden
Kosten omtrent leefbaarheid
Kostprijs van de omzet
Langlopende schulden
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen
Ledenbetalingen
Liquide middelen
Materiële vaste activa
Middelgroot - Balans
Middelgroot - Kasstroomoverzicht
Middelgroot - winst- en verliesrekening
Model A - Balans: Activa en passiva op één pagina
Model B - Balans: Activa en passiva op afzonderlijke pagina’s - Activa
Model B - Balans: Activa en passiva op afzonderlijke pagina’s - Passiva
Model E - Winst- en verliesrekening: Omzetgroepen gespecificeerd
Model F - Winst- en verliesrekening: Omzet getotaliseerd
Model I - Winst- en verliesrekening: Bruto marge
Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille
Netto-omzet
Nettoresultaat exploitatie van vastgoedportefeuille
Nettoresultaat overige activiteiten
Nettoresultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling
Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
Notulen van de Algemene Vergadering
Onderhanden projecten
Ondertekening eigenaren en verantwoordelijken
Ondertekening van de jaarrekening
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten
Overige bedrijfskosten
Overige bedrijfsopbrengsten
Overige gegevens
Overige organisatiekosten
Overige reserves
Overige toelichtingen
Overige toelichtingen op de winst- en verliesrekening
Overige waardeveranderingen
Overzicht toelichtingen
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Samenstellingsverklaring
Schulden aan banken
Som der bedrijfslasten
Toelichting aandeel van derden
Toelichting aangifte omzetbelasting
Toelichting baten en lasten uit verhouding met overige verbonden maatschappijen
Toelichtingen aandeel in resultaat derden
Toelichtingen aandeel in resultaat van deelnemingen
Toelichtingen aangiften omzetbelasting
Toelichtingen accountantskosten
Toelichtingen afschrijvingen immateriële en materiële vaste activa
Toelichtingen agio
Toelichtingen algemene beheerskosten
Toelichtingen baten en lasten uit verhouding met groepsmaatschappijen
Toelichtingen belastingen
Toelichtingen bezoldiging van bestuurders en commissarissen
Toelichtingen bijzondere posten
Toelichtingen bijzondere waardeverminderingen van individuele vaste activa
Toelichtingen bijzonder waardeverminderingsverlies van individueel actief welke van materieel belang is
Toelichtingen bruto-marge
Toelichtingen concessies
Toelichtingen effecten
Toelichtingen eigen vermogen en groepsvermogen
Toelichtingen financiële baten en lasten
Toelichtingen financiële instrumenten
Toelichtingen financiële vaste activa
Toelichtingen gebeurtenissen na balansdatum
Toelichtingen gemiddeld aantal werknemers
Toelichtingen gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen
Toelichtingen herwaarderingsreserve
Toelichtingen immateriële vaste activa
Toelichtingen kasstroomoverzicht
Toelichtingen kortlopende schulden
Toelichtingen langlopende schulden
Toelichtingen lasten uit hoofde van personeelsbeloningen
Toelichtingen Ledenbetalingen
Toelichtingen leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders en commissarissen
Toelichtingen liquide middelen
Toelichtingen materiële vaste activa
Toelichtingen netto-omzet
Toelichtingen niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen
Toelichtingen niet in de balans opgenomen verplichtingen
Toelichtingen nog niet uitgeoefende verleende rechten
Toelichtingen onderhanden projecten
Toelichtingen onverdeelde winst
Toelichtingen op aandelen gebaseerde betalingen
Toelichtingen opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten
Toelichtingen overige bedrijfskosten
Toelichtingen overige reserves
Toelichtingen overige waardeveranderingen
Toelichtingen overige waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa
Toelichtingen resultaatbestemming
Toelichtingen resultaat van het boekjaar
Toelichtingen som der kosten
Toelichtingen statutaire reserves
Toelichtingen uitgaven inzake uitkeringen na ontslag
Toelichtingen uit herwaardering vrijgevallen bedragen
Toelichtingen voorraden
Toelichtingen voorzieningen
Toelichtingen waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten
Toelichtingen wettelijke reserves
Toelichtingen wijzigingen in de waarde van vastgoedbeleggingen
Toelichtingen winst per aandeel
Toelichting kosten omtrent leefbaarheid
Toelichting kostprijs van de omzet
Toelichting netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille
Toelichting netto resultaat exploitatie van vastgoedportefeuille
Toelichting netto resultaat overige activiteiten
Toelichting netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling
Toelichting overige bedrijfsopbrengsten
Toelichting overige organisatiekosten
Toelichting vastgoedbeleggingen
Toelichting verkoop gerelateerde kosten
Toelichting voorstel winstverdeling
Toelichting vorderingen
Toelichting waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Toelichting wijziging voorraden
Vastgoedbeleggingen
Verkoop gerelateerde kosten
Verschillen tussen de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening
Voorraden
Voorstel winstverdeling jaarrekening
Voorzieningen
Vorderingen
Vorderingen op groepsmaatschappijen
Vrijval herwaarderingsreserve
Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten
Waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen
Waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Wettelijke reserve
Wijziging voorraden
Workflow working screens
Opstellen jaarrekening (micro/klein & middelgroot)
Samenstellen jaarrekening (micro/klein)
Samenstelling jaarrekening (middelgroot)
Workflows
Samenstellen jaarrekening (micro/klein)
Samenstellen jaarrekening (micro/klein & middelgroot)