Marketplace BE Annual accounts
BE Annual accounts
door Silverfin
Statutory reports
Belgium

All the templates you need to prepare and submit the annual accounts (micro, abbreviated or full scheme).

Annual accounts in silverfin allows you to prepare your annual accounts and submit it by xbrl to the authorities.

Silverfin automatically completes information from our standard templates such as e.g. fixed assets, loans… The configuration box in each template on firm level allows you to set default details for your firm, e.g. ranges, default settings regarding your firm which make the flow to submit the annual accounts even smoother.

Het pakket bevat
Exportbestanden
sXBRL - Belgian Annual Accounts ( modal micro, abbreviated & full )
Toelichtingen
Staat van het kapitaal/de inbreng en de aandeelhoudersstructuur
Installaties, machines en uitrusting
Balans na winstverdeling (Passiva)
Verslag van de commissarissen
Jaarverslag
Andere in de toelichting te vermelden inlichtingen
Financiële betrekkingen van de groep waarvan de onderneming aan het hoofd staat in België met de commissaris(sen) en de personen met wie hij (zij) verbonden is (zijn)
Resultaatverwerking
Kosten van onderzoek die werden gemaakt tijdens een boekjaar dat een aanvang heeft genomen voor 1 januari 2016
Staat van de oprichtingskosten
Kosten van ontwikkeling
Financiële betrekkingen met
Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie
Betrekkingen met verbonden ondernemingen, geassocieerde ondernemingen en de andere ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Belastingen en taksen
Opbrengsten en kosten van uitzonderlijke omvang of uitzonderlijke mate van voorkomen
Financiële resultaten
Bedrijfsresultaten
Staat van de schulden en overlopende rekeningen (passiva)
Lijst van de bestuurders, zaakvoerders en commissarissen en verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie
Voorzieningen voor overige risico's en kosten
Andere documenten
Jaarrekening(en)
Verslag van de raad van toezicht
Geldbeleggingen en overlopende rekeningen (activa)
Belangenconflicten en overeenkomsten/Verslag enige aandeelhouder
Bijzonder verslag enige vennoot (BVBA)
Remuneratieverslag
Lijst van ondernemingen waarvoor de onderneming onbeperkt aansprakelijk is in haar hoedanigheid van onbeperkt aansprakelijk vennoot of lid
Inlichtingen omtrent de deelnemingen
Ondernemingen met deelnemingsverhouding - Deelnemingen en aandelen
Verbonden ondernemingen - Deelnemingen en aandelen
Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten
Overige materiële vaste activa
Leasing en soortgelijke rechten
Aandeelhoudersstructuur van de onderneming op de datum van de jaarafsluiting
Verslag van betalingen aan overheden
Meubilair en rollend materieel
Terreinen en gebouwen
Vooruitbetalingen
Goodwill
Afgeleide financiële instrumenten die niet gewaardeerd zijn op basis van de reële waarde
Waarderingsregels
Checks en controles
Verklaring betreffende de geconsolideerde jaarrekening
Sociale balans
Andere ondernemingen - Deelnemingen en aandelen
Resultatenrekening
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Balans na winstverdeling (Activa)
Checks en controles
Waarderingsregels
Verslag van de raad van toezicht
Verslag van de commissarissen
Verslag enige aandeelhouder (NV)
Verklaring betreffende geconsolideerde jaarrekening
Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie
Staat van het kapitaal/de inbreng
Staat van de schulden
Sociale balans
Resultatenrekening
Resultaten
Resultaatverwerking
Remuneratieverslag
Notulen vermogensrechtelijke belangenconflicten/belangenconflicten en overeenkomsten
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Materiële vaste activa
Lijst van ondernemingen waarvoor de onderneming onbeperkt aansprakelijk is in haar hoedanigheid van onbeperkt aansprakelijk vennoot of lid
Lijst van bestuurders, zaakvoerders en commissarissen
Jaarverslag
Jaarrekening(en)
Inlichtingen omtrent deelnemingen
Immateriële vaste activa
Identificatiegegevens
Financiële vaste activa
Bijzonder verslag enige vennoot (BVBA)
Betrekkingen met verbonden ondernemingen/bestuurders en zaakvoerders
Balans na winstverdeling (Activa)
Balans na winstverdeling (Passiva)
Andere overeenkomstig het Artikel 100 van het Wetboek van Vennootschappen te vermelden inlichtingen/Andere overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen te vermelden inlichtingen
Andere in de toelichting te vermelden inlichtingen
Andere documenten
Aandeelhoudersstructuur van de onderneming op de datum van de jaarafsluiting
Rapporten
Jaarrekening
Workflows
Jaarrekening
Insights segmenten
List of companies that have mentioned other modal than queried
List of companies per modal
List of companies with auditor