Marketplace BE Annual accounts
BE Annual accounts
door Silverfin
Statutory reports
Belgium

All the templates you need to prepare and submit the annual accounts (micro, abbreviated or full scheme).

Annual accounts in silverfin allows you to prepare your annual accounts and submit it by xbrl to the authorities.

Silverfin automatically completes information from our standard templates such as e.g. fixed assets, loans… The configuration box in each template on firm level allows you to set default details for your firm, e.g. ranges, default settings regarding your firm which make the flow to submit the annual accounts even smoother.

Het pakket bevat
Exportbestanden
sXBRL - Belgian Annual Accounts ( modal micro, abbreviated & full )
Toelichtingen
Aandeelhoudersstructuur van de onderneming op de datum van de jaarafsluiting
Aandeelhoudersstructuur van de onderneming op de datum van de jaarafsluiting
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Afgeleide financiële instrumenten die niet gewaardeerd zijn op basis van de reële waarde
Andere documenten
Andere documenten
Andere in de toelichting te vermelden inlichtingen
Andere in de toelichting te vermelden inlichtingen
Andere ondernemingen - Deelnemingen en aandelen
Andere overeenkomstig het Artikel 100 van het Wetboek van Vennootschappen te vermelden inlichtingen/Andere overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen te vermelden inlichtingen
Balans na winstverdeling (Activa)
Balans na winstverdeling (Activa)
Balans na winstverdeling (Passiva)
Balans na winstverdeling (Passiva)
Bedrijfsresultaten
Belangenconflicten en overeenkomsten/Verslag enige aandeelhouder
Belastingen en taksen
Betrekkingen met verbonden ondernemingen/bestuurders en zaakvoerders
Betrekkingen met verbonden ondernemingen, geassocieerde ondernemingen en de andere ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat
Bijzonder verslag enige vennoot (BVBA)
Bijzonder verslag enige vennoot (BVBA)
Checks en controles
Checks en controles
Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten
Financiële betrekkingen met
Financiële betrekkingen van de groep waarvan de onderneming aan het hoofd staat in België met de commissaris(sen) en de personen met wie hij (zij) verbonden is (zijn)
Financiële resultaten
Financiële vaste activa
Geldbeleggingen en overlopende rekeningen (activa)
Goodwill
Identificatiegegevens
Immateriële vaste activa
Inlichtingen omtrent de deelnemingen
Inlichtingen omtrent deelnemingen
Installaties, machines en uitrusting
Jaarrekening(en)
Jaarrekening(en)
Jaarverslag
Jaarverslag
Kosten van onderzoek die werden gemaakt tijdens een boekjaar dat een aanvang heeft genomen voor 1 januari 2016
Kosten van ontwikkeling
Leasing en soortgelijke rechten
Lijst van bestuurders, zaakvoerders en commissarissen
Lijst van de bestuurders, zaakvoerders en commissarissen en verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie
Lijst van ondernemingen waarvoor de onderneming onbeperkt aansprakelijk is in haar hoedanigheid van onbeperkt aansprakelijk vennoot of lid
Lijst van ondernemingen waarvoor de onderneming onbeperkt aansprakelijk is in haar hoedanigheid van onbeperkt aansprakelijk vennoot of lid
Materiële vaste activa
Meubilair en rollend materieel
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Notulen vermogensrechtelijke belangenconflicten/belangenconflicten en overeenkomsten
Ondernemingen met deelnemingsverhouding - Deelnemingen en aandelen
Opbrengsten en kosten van uitzonderlijke omvang of uitzonderlijke mate van voorkomen
Overige materiële vaste activa
Remuneratieverslag
Remuneratieverslag
Resultaatverwerking
Resultaatverwerking
Resultaten
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Sociale balans
Sociale balans
Staat van de oprichtingskosten
Staat van de schulden
Staat van de schulden en overlopende rekeningen (passiva)
Staat van het kapitaal/de inbreng
Staat van het kapitaal/de inbreng en de aandeelhoudersstructuur
Terreinen en gebouwen
Verbonden ondernemingen - Deelnemingen en aandelen
Verklaring betreffende de geconsolideerde jaarrekening
Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie
Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie
Verklaring betreffende geconsolideerde jaarrekening
Verslag enige aandeelhouder (NV)
Verslag van betalingen aan overheden
Verslag van de commissarissen
Verslag van de commissarissen
Verslag van de raad van toezicht
Verslag van de raad van toezicht
Vooruitbetalingen
Voorzieningen voor overige risico's en kosten
Waarderingsregels
Waarderingsregels
Workflow working screens
Jaarrekening
Workflows
Jaarrekening